نام كتاب: زندگی و آثار گوته

نام ناشر: انتشارات کتابخانه مستوفی

نویسنده: دکتر پرویز پرویزفر

قيمت كتاب : 135000 تومان 

تعداد جلد: 3 جلد

قطع: وزیری 

نوع جلد: گالینگور

تعداد صفحات: 1250 صفحه

فهرست مطالب

جلد اول

کودکی و نوجوانی

در مکتب عشق

گوتس فون برلیشینگن

ورتر

فرار از عشق-امیر ویمار

دربار ویمار-مشاغل دولتی-شارلوت اشتاین

سفر ایتالیا-مکتب کلاسیک

بازگشت به ویمار-انقلاب کبیر فرانسه

ایفی ژنی در تورید

تورکواتو تاسو

اگمونت

گوته و شیلر

جلد دوم

مادام دو اشتال در ویمار

هرمان و دورتئا

گوته و ناپلئون

گوته و بتهون

خویشاوندی های انتخابی

گوته و حافظ

ویلهلم مایستر

لرد بایرون-آخرین شعله-غروب آفتاب

انسان کامل

استاد سخن

هنر نمایش

عارف و حکیم و دانش پژوه

جلد سوم

زندگینامه دکتر یوهان فاوست

فاوست اول گوته

فاوست دوم گوته

نظریات و توضیحات درباره فاوست گوته

Home      Back       Next