Make your own free website on Tripod.com

CACTUScultural and publishing institue                   انتشارات کاکتوس

 

شعری از شاعری گمنام:

همیشه سر به سرم می گذارد این باران        بدست شعر ترم می سپارد این باران

چقدر حرف زمین را خوب می فهمد            چقدر میل به آئینه دارد این باران

بدستگیری سبزش همیشه محتاجم            همیشه دست مرا می فشارد این باران

خدای من چه سرآغاز روشنی دارد            همیشه می شود آیا ببارد این باران

به زیر چتر تر آفتاب خواهم رفت                برای این تازه شدن می گذارد این باران