Make your own free website on Tripod.com

CACTUScultural and publishing institue                   انتشارات کاکتوس

 

شعر هفته شماره 162 به تاریخ جمعه 1382/5/3 از حافظ شیرازی

خوش آمد گل و زان خوشتر نباشد         که در دستت بجز ساغر نباشد

زمان خوشدلی دریاب و دریاب            که دایم در صدف گوهر نباشد

غنیمت دان و می خور در گلستان        که گل تا هفته دیگر نباشد

ایا پر لعل کرده جام زرین                    ببخشا بر کسی کش زر نباشد

بیا ای شیخ و از خمخانه ما                شرابی خور که در کوثر نباشد

بشوی اوراق اگر همدرس مایی        که علم عشق در دفتر نباشد

زمن بنیوش و دل در شاهدی بند        که حسنش بسته زیور نباشد

شرابی بی خمارم بخش یارب            که با وی هیچ دردسر نباشد

من از جان بنده سلطان اویسم            اگر چه یادش از چاکر نباشد

بتاج عالم آرایش که خورشید            چنین زیبنده افسر نباشد

کسی گیرد خطا بر نظم حافظ            که هیچش لطف در گوهر نباشد