Make your own free website on Tripod.com

CACTUScultural and publishing institue                   انتشارات کاکتوس

 

شعری از سعدی:

خوبرویان جفا پیشه وفا نیز کنند               بکسان درد فرستند و دوا نیز کنند

پادشاهان ملاحت چو به نخجیر روند           صید را پای ببندند و رها نیز کنند

نظری کن بمن خسته که ارباب کرم            بضعیفان نظر از بهر خدا نیز کنند

عاشقان را ز بر خویش مران تا بر تو        سر و زر هر دو نشانند و دعا نیز کنند

گر کند میل بخوبان دل من عیب مکن        کاین گناهیست که در شهر شما نیز کنند

بوسه ای زان دهن تنگ بده یا بفروش        کاین متاعیست که بخشند و بها نیز کنند

تو خطایی بچه ای از تو خطائیست عجب        کانکه از اهل صوابند خطا نیز کنند

گر رود نامه من اندر دهنت باکی نیست        پادشاهان بغلط یاد گدا نیز کنند

سعدیا گر نکند یاد تو ای ماه مرنج            ما که باشیم که اندیشه ما نیز کنند