Make your own free website on Tripod.com

CACTUScultural and publishing institue                   انتشارات کاکتوس

 

آبی کوهستان:

کاری کارستان

این ثانیهها  این دقیقهها

 پشت به پشت هم درگذرند

 و من حیران و بهت زده

از عبور این همه ثانیه این همه لحظه باشکوه

 به شبهای شعرمیروم

شاید آنجا یکی شدنی

 شاید آنجا حرفی که حرف است

 مرا عبوردهد ازسکون

 و تکرار بیهودگی

شاید آنجا لبخندی

برهاند مرا ازتکرار تاریخ

وعبودیتی ساده،عبودیتی ژرف

ساختارمرا درخود برهاند 

ولی افسوس هنوز کاری که کارستان است

و حضورشاعررا تداعی می کند

درازدحام کوچهها محو میشود

بازهمچنان چشمان من سویی دارد

به عبور از کوچههای ازدحام

و کاری که کارستان است