Make your own free website on Tripod.com

کاری کارستان

 

این ثانیه‌ها  این دقیقه‌ها

         پشت به پشت هم درگذرند

                 و من حیران و بهت زده

از عبور این همه ثانیه این همه لحظه باشکوه

                                                             به شبهای شعرمیروم

شاید آنجا یکی شدنی

 شاید آنجا حرفی که حرف است

 مرا عبوردهد ازسکون

 و تکرار بیهودگی

شاید آنجا لبخندی

برهاند مرا ازتکرار تاریخ

وعبودیتی ساده،عبودیتی ژرف

ساختارمرا درخود برهاند 

ولی افسوس هنوز کاری که کارستان است

و حضورشاعررا تداعی می کند

درازدحام کوچه‌ها محو می‌شود

بازهمچنان چشمان من سویی دارد

        به عبور از کوچه‌های ازدحام

                و کاری که کارستان است   

                                                                    آبی کوهستان