Make your own free website on Tripod.com

    CACTUScultural and publishing institue                   انتشارات کاکتوس

 

                                   

واقعیت آبی

با جگیران به تفتیش کوهپایه آمده اند

        و گله های ستاره به خط شده اند

                        در میدان تیر

که سنگر یاران را به ستونهای نور

                        مراقب ماندند

ترانه را به سیاهچال افکنده اند

                 با دستبند خرافات

مبادا خطوط نیزه وار قامتش

        تلسم خواب خلایق را

هزار بار ازین پیشتر

                    شکسته باشد

آنگونه که سنگریزه ای واقعیت آبی آب را

                اصرار می کند

از تصویر تو نیز می هراسند عزیز

                گیرم که دستنوشته های قبیله ما را

حریق ندانستن بلعیده باشد

با سرور پیشمرگان

        پای گاهواره چه خواهی کرد

تیمور نیز لنگ لنگان

                فرمان می داد بر ستون جمجمه ها در باد

اما هنوز کوهپایه ها تو پیداست

        هنوز بیستون برجاست

غزیز می گوید هر چنگیزی را پائیزی است

و هر تیموری را گوری

        کرد و درخت و دریا اما سبز است

خانه خرابی ام را بارها دیده ام

        اینبار نیز ناخوانده می رود

عزیز و خانه و دریا اما می ماند

                            سعید سلطانپور

                                                    سعید سلطانپور