Make your own free website on Tripod.com

    CACTUScultural and publishing institue                   انتشارات کاکتوس

                                   

به دلباختگان دنیا

این ترک خورده پاهای دنیا

        حالم را آشوب می کند

کمبود ویتامین E دارد

                ایمان را می گویم

حالا به پاهایت کفش شارژوردن بپوشانی

                        و جوراب شیشه ای

و مضحک تر از آن پوشاندن دامن کوتاه

                        به آن بی غواره پاهای کج

دنیا را می گویم

    به چشمهای وق زده اش سرمه می کشند

            آنقدر لیفتینگش کرده اند

                    که پای انسانهای چسبیده به آن

                            سر می خورد به منجلاب گناه

                بینی اش را آنقدر عمل کرده اند، سفارشی

                                که شود مشتری پسند

خوک را الهه زیبایی کرده در برابرش

                اما بوی گند دهانش را چاره نیست

                        جز سکوت و آمدن عشوه های کثیف

ببین به چه عفریته ای دلبسته ای چنین

                    دنیا را می گویم

                            از ایدز می ترسید

اما لب به لب این کثیف هرجایی

                خواب رفته اید چرا

                        بس نیست این فضاحت این تن دهی

آری باید از دستان زیبای مرگ بهراسید

            و تولد دیگر را انکار کنید

                و بین خود و خدای درونتان

                             دیواری، نه پرده ای حتی

بکشید باین ارتفاع

                                                          فیروزه فزونی