Make your own free website on Tripod.com

CACTUScultural and publishing institue                   انتشارات کاکتوس

 

مارگوت بیکل

ساده است نوازش سگی ولگرد

    شاهد آن بودن که چگونه زیر غلطکی می رود

           و گفتن اینکه سگ من نبود

                    ساده است نوازش گلی، چیدنش و از یاد بردنش   

                                                که گلدان را آب باید داد

ساده است بهره جویی از انسانی

            دوست داشتنش بی احساس عشقی

                او را بخود وانهادن و گفتن که دیگر نمی شناسمش

ساده است لغزشهای خود را شناختن

        با دیگران زیستن به حساب ایشان       

            و گفتن که من اینچنینم

                باری ساده است که چگونه می‌زیییم

باری زیستن سخت ساده است و پیچیده نیز هم                       

                                                           ترجمه احمد شاملو