Make your own free website on Tripod.com

CACTUScultural and publishing institue                   انتشارات کاکتوس

 

زفاف روح

 میدانی چند بچه دارد ولی هنوز

        دوشیزه مانده است روح او؟

            اصلا  شما به هم نامحرمید

                و آنان که قبلته نگفته به هم

روحشان را هم آغوش کرده اند

     بخدا، از شما به خدا نزدیکترند

                                                           فیروزه فزونی