مجموعه تکریم و خوارشماری از هادی فداکار:

1-        شعر                                                                                                   

2-        عاشقانه                                                                                             

3-        ترانه شامگاهي                                                                                 

4-        مرثيه براي جوانه‌هاي برنج                                               

5-        مرثيه بازماندگان                                                                  

6-        مرثيه 1                                                                                              

7-        مرثيه 2                                                                                              

8-        شبانه                                                                                                

9-        دختربچه‌هاي سبز                                                               

10-     تكريم و خوارشماري                                                                       

11-     . . . از نتوانستن                                                                    

12-     مرثیه 3                                                                                        

13-     گفتار حكيمانه                                                                                   

14-     از اينگونه زيستن                                                                 

15-     ديدارهاي عقيم                                                                                  

16-     سرود اعتراض                                                                                 

17-     مسخ                                                                                      

18-     تطابق